PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
23
Kwi
2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0. - krótki poradnik przedsiębiorcy


W związku z rosnącą falą problemów finansowych firm w całej Polce rząd zaktualizował wprowadzoną dotychczas tarczę antykryzysową by pomóc przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy oraz ratować ich przedsiębiorstwa.

Poniżej wskazujemy rozszerzone kryteria form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej opisane w poprzednim artykule (http://www.kancelaria-nowakowski.com.pl/aktualnosci-publikacje/tarcza-antykryzysowa-10-praktyczny-poradnik/) oraz kilka nowych oferowanych w ramach nowej tarczy antykryzysowej.

Rozszerzone  formy pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowane rząd opisane w poprzednim artykule

Zwolnienie firm, z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Tarcza dotychczas przewidywała zwolnienie osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia, płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r. Obecnie rząd zmodyfikował i rozszerzył krąg uprawnionych do skorzystania z pomocy, do przedsiębiorstw zgłaszający od 10 do 49 ubezpieczonych mogący ubiegać się o zwolnienie ze składek w wysokości 50%, spółdzielni socjalnych, płatników składek zatrudniających od 1 do 9 oraz od 10 do 49 pracowników, którzy rozpoczęli działalność przed 01 lutego 2020 (którzy na dzień 29 lutego 2020 r zgłosili wymaganą liczbę ubezpieczonych), w okresie 01 lutego do 29 lutego 2020 r.(którzy na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili wymaganą liczbę ubezpieczonych oraz w okresie od 01 marca do 31 marca 2020 r (którzy na dzień 30 kwietnia 2020 r zgłosili wymaganą liczbę ubezpieczonych) oraz samozatrudnionych, których przychód nie był wyższy niż 15 681 zł, bądź którzy rozpoczęli działalność przed 01 kwietnia 2020 r.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających od 10 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można uzyskać nawet jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona zaś w przypadku spółdzielni socjalnej będzie ona mogła być zwolniona w całości z opłacania składki.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie to dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19.

Powyższa forma pomocy ma za zadanie zrekompensowanie utraty przychodów z działalności gospodarczej. Obecnie tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość otrzymania świadczenia postojowego trzykrotnie pod warunkiem oświadczenia przedsiębiorcy o braku poprawy sytuacji materialnej wskazanej w poprzednim wniosku. Wypłata może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego postojowego. W przypadku świadczeń złożonych po raz pierwszy nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu (również dla tych których wnioski zostały złożone od 01 kwietnia 2020 r).  

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Świadczenie to dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas 01 lutego 2020 r., które nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia, nie mają możliwości wykonywania umowy w związku z przestojem, są obywatelami RP, mieszkają na terytorium Polski. Nadto  jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), oraz przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Obecnie świadczenie przysługuje również osobom wykonującym prace na postawie umów zawartych przed 01 kwietnia 2020, dla wniosków składanych od 01 kwietnia 2020 r.

Powyższa forma pomocy ma za zadanie zrekompensowanie utraty przychodów. Obecnie tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość otrzymania świadczenia postojowego trzykrotnie pod warunkiem oświadczenia osoby wykonującej umowę cywilnoprawnej o braku poprawy sytuacji materialnej wskazanej w poprzednim wniosku. Wypłata może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego postojowego.

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Świadczenie to dotychczas dotyczyło mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020 r. natomiast po nowelizacji przepisów dotyczy ona również przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

W przypadku znowelizowanych przepisów by pożyczka mogła ulec umorzeniu w stosunku do mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorców niezatrudniających pracowników należy prowadzić działalność przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia.

Inne formy pomocy rozszerzone w ramach poprzedniej tarczy antykryzysowej (nieuwzględnione w poprzednim artykule) oraz pojawiające w ramach nowej tarczy antykryzysowej

Odstąpienie od pobierania składek za zwłokę

Świadczenie to dotyczy zalegających płatników składek.

By móc skorzystać z powyższego zwolnienia należy złożyć wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ePUE ZUS bądź poprzez pobranie formularza ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych, a następnie przesłanie go do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek należy złożyć w terminie obowiązywania stanu zagrożenia albo epidemii, albo w okresie 30 dni od daty ich odwołania.

Ułatwienia dotyczące BHP

W ramach obecnej tarczy dopuszcza się możliwość przeprowadzenie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Ważne jest natomiast, iż to ułatwienie nie dotyczy instruktarzu stanowiskowego pracownika zatrudnionego na stanowisku roboczym, gdzie występują czynniki niebezpieczne, przenoszonego na inne stanowisko, ucznia odbywającego praktykę lub staż.

Termin szkoleń okresowych przypadające w okresie epidemii oraz stanu epidemii należy dokonać w terminie do 60 dni od daty odwołania tych stanów.

Uelastycznienie czasu pracy

Forma pomocy dotyczy przedsiębiorców będącymi pracodawcami, dotkniętych konsekwencjami COVID-19 u których nastąpił spadek obrotów, nie będący objęci układem zbiorowym.

Polega na nieprzerwanym odpoczynku dobowym z 11 do 8 godzin, a tygodniowy z 35 do minimum 32 godzin. Możliwości zawarcia porozumienia o zastosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia oraz równoważnego systemu czasu pracy.

Redukcja i dofinansowanie do pensji pracowników

Forma pomocy dotyczy mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, u których nastąpił spadek obrotów związanych z COVID-19 zgodnie z kryterium wskazanym w tarczy antykryzysowej.

By móc skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

Rozwiązanie dotyczy możliwości obniżenia wynagrodzenia pracowników objętych przestojem o maksymalnie 50 % nie niższej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie do pensji pracowników w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia oraz zapewnienie środków na ZUS. Możliwość obniżenia etatu o 20 % do maksymalnie 0,5 etatu nie niżej niż minimalne wynagrodzenie. Dofinansowanie połowy wynagrodzenia nie mniej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku obniżenia czasu pracy. Możliwość otrzymania dofinansowania dla pracowników na umowie o pracę i umowie o pracę nakładczą, zlecenia i innej, do której stosuje się umowę zlecenia. Dofinansowanie przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania, ale także po tym terminie, przez okres równy terminowi dofinasowania.

Nadto wskazujemy, iż pozostałe formy pomocy opisane w poprzednim artykule są nadal obowiązujące min. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r., Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Dofinansowanie do pensji pracowników, Jednorazowa amortyzacja, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z jego treścią pod adresem http://www.kancelaria-nowakowski.com.pl/aktualnosci-publikacje/tarcza-antykryzysowa-10-praktyczny-poradnik/.

prawnik Ewelina Łaguniak

Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski 


KRYZYS / PRZEDSIĘBIORCA / FIRMA / TARCZA / PORADNIK / COVID-19 / KORONAWIRUS / POMOC PRAWNA / WSPARCIE DLA FIRM /

Ostatnio dodane
Tagi
Przemoc W Rodzinie/ Dziecko / Koronawirus / Covid-19 / Prawo Rodzinne / , Bik / Biuro Informacji Kredytowej / Jak Wykreślić Się Z Bik / Kredyt / Dłużnik / , Kredyt , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Kredyt Frankowy/ Franki / Frankowicze / Wyrok Tsue / Odfrankowanie / Kredyt We Frankach / Chf/ Kredyt/ Unieważnienie Umowy Kredytowej/ , Kredyt / Niski Wkład Własny / Odszkodowanie / Kredyt We Frankach / , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek / Odszkodowanie Zduńska Wola , Covid-19 , Koronawirus , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem / Covid-19 / Koronawirus / Władza Rodzicielska / Dziecko / Pandemia / , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Hałas Lotniczy , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Odszkodowania , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Przedsiębiorca , Firma , Tarcza , Poradnik , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...