PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
10
Kwi
2020

Tarcza Antykryzysowa 1.0. - krótki poradnik


W dobie pandemii ilość przepisów uchwalanych, aby zapobiec skutkom kryzysu może przyprawić przedsiębiorcy ból głowy. Poniżej w telegraficznym skrócie wskazujemy, co może i w jaki sposób zyskać przedsiębiorca, korzystając z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej.

Formy pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowane przez ZUS

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Zwolnienie to dotyczy osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia, płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r., duchownych.

By móc skorzystać z powyższego zwolnienia należy złożyć wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ePUE ZUS bądź poprzez pobranie formularza ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych, a następnie przesłanie go do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. Powyższa forma pomocy umożliwia zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie to dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19.

By móc skorzystać z powyższego zwolnienia należy złożyć wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ePUE ZUS bądź poprzez pobranie formularza ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych, a następnie przesłanie go do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na złożenie wniosku o świadczenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia stanu epidemii. Powyższa forma pomocy ma za zadanie zrekompensowanie utraty przychodów z działalności gospodarczej. Polega na wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 2 080 zł lub 1 300 zł.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Świadczenie to dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej przed 1 lutego 2020 r., które nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia, nie mają możliwości wykonywania umowy w związku z przestojem, są obywatelami RP, mieszkają na terytorium Polski. Nadto  jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), oraz przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

By móc skorzystać z powyższego zwolnienia należy złożyć wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ePUE ZUS bądź poprzez pobranie formularza ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych, a następnie przesłanie go do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na złożenie wniosku o świadczenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia stanu epidemii. Powyższa forma pomocy ma za zadanie zrekompensowanie utraty przychodów. Polega na wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 2 080 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Świadczenie to dotyczy płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

By móc skorzystać z powyższego zwolnienia należy złożyć wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ePUE ZUS bądź poprzez pobranie formularza ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych, a następnie przesłanie go do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą, natomiast gdy złożysz go po terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

Skorzystanie z powyższej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z pozostałych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Inne formy pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Świadczenie to dotyczy przedsiębiorstw, które posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego.

By móc skorzystać z powyższego umorzenia należy złożyć wniosek we właściwym  dla siedziby pracodawcy Urzędzie Skarbowym. 

Powyższa forma pomocy polega na ewentualnym umorzeniu całości lub części zaległości podatkowych.

Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Świadczenie to dotyczy podatników podatku PIT prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, którzy odnieśli stratę z działalności w 2020 r., uzyskały niższy przychów  z działalności gospodarczej co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku, prowadzili działalność w roku poprzednim i złożyli roczne zeznanie podatkowe. 

By móc skorzystać z powyższego odliczenia będzie należało przegotować korektę zeznania za 2019 r. i złożyć ją we właściwym Urzędzie Skarbowym. 

Powyższa forma pomocy pozwoli na zmniejszenie podstawy opodatkowania i otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Świadczenie to dotyczy samozatrudnionych niezatrudniających pracowników.

By móc skorzystać z powyższej formy pomocy należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Termin na złożenie wniosku tj. 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Powyższa forma pomocy pozwoli na częściowe dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów spowodowanych COVID-19.

Dofinansowanie do pensji pracowników 

Świadczenie to dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

By móc skorzystać z powyższego zwolnienia należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl

Powyższa forma pomocy polega na 3-miesięcznym dofinansowaniu wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednorazowa amortyzacja

Z powyższej możliwości mogą skorzystać podatnicy podatku PIT oraz CIT prowadzący działalność gospodarczą.

Powyższa forma pomocy pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia środka trwałego, w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, np. do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk.

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Świadczenie to dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020 r.

By móc skorzystać z powyższego świadczenia należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej lub przez platformę praca.gov.pl

Powyższa pomoc polega na otrzymaniu pożyczki w wysokości do 5.000 złotych na pokrycie podstawowych kosztów działalności tj. podatki, składki, najem. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a jej oprocentowanie w skali roku wyniesie 0.05 stopy redyskontowej weksli przyjmowanej przez NBP.

Nadto w przypadku utrzymania stanu zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełny etat deklarowanych na dzień 29 lutego 2020 r. przez trzy miesiące od daty zawarcia pożyczki, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek pożyczkobiorcy ulega umorzeniu. 

prawnik Ewelina Łaguniak

Piotr Nowakowski Kancelaria Adwokacka

TARCZA ANTYKRYZYSOWA / COVID-19 / KORONAWIRUS / BIZNES / PRZEDSIĘBIORCY / POMOC PRAWNA / WSPARCIE DLA FIRM /

Ostatnio dodane
Tagi
Przemoc W Rodzinie/ Dziecko / Koronawirus / Covid-19 / Prawo Rodzinne / , Bik / Biuro Informacji Kredytowej / Jak Wykreślić Się Z Bik / Kredyt / Dłużnik / , Kredyt , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Kredyt Frankowy/ Franki / Frankowicze / Wyrok Tsue / Odfrankowanie / Kredyt We Frankach / Chf/ Kredyt/ Unieważnienie Umowy Kredytowej/ , Kredyt / Niski Wkład Własny / Odszkodowanie / Kredyt We Frankach / , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek / Odszkodowanie Zduńska Wola , Covid-19 , Koronawirus , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem / Covid-19 / Koronawirus / Władza Rodzicielska / Dziecko / Pandemia / , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Hałas Lotniczy , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Odszkodowania , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Przedsiębiorca , Firma , Tarcza , Poradnik , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...