PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

RODO

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KANCELARII ADWOKACKIEJ ADW. PIOTRA NOWAKOWSKIEGO
UL. ŻEROMSKIEGO 8/4, 98-100 ŁASK


Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO”) info rmuję, że

I. Administratorem danych osobowych jest Adwokat Piotr Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adw. Piotr Nowakowski ul. Żeromskiego 8 lok. 4, 98 100 Łask, NIP: 831 152 24 89 tel. 600 533 697, email: kancelaria@kancelaria-nowakowski.com, piotr.nowakowski@kancelaria nowakowski.com

II. Administrator będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu wykon ania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem bądź w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję email bądź za pośrednictwem formularza, w tym odpowiedzi na zadane pytania oraz ewentualnego zlecenia zawartego w jej treści oraz dalszą obsługę korespondencji, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Administrator będzie przechowywać da ne przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania, z zastrzeżeniem, iż dane będą przechowywane przez Administratora przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumen tów je zawierających do udokumentowania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne oraz w celach archiwalnych umożliwiając weryfikację konfliktu interesów stron.

V. Dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę , podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, podmiotom uczestnic zącym w realizacji umowy lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa ( min. Sądy, Urzędy, Prokuratura, Policja, ZUS, Urząd

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. operatoro m pocztowym, biurom księgowym, kurierom, notariuszom, administratorom sieci informatycznych i dostawcom usług hostingowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

VII. Zgodnie z ROD O, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną oraz prowadzenie z Państwem korespondencji.

IX. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

X. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.


Ostatnio dodane
Tagi
Rodzina 500+ , Świadczenie , Praca Za Granicą , Urząd Wojewódzki , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Mops , 500 Plus , Przedsiębiorca , Konsument , Zwrot Towaru , Firma , Osoba Fizyczna , Profesjonalista , Przemoc W Rodzinie , Dziecko , Koronawirus , Covid-19 , Prawo Rodzinne , Rozwód , Małżeństwo , Rozstanie , Konflikt , Rodzice , Dzieci , Mąż , Żona , Małżonkowie , Wyrok , Postanowienie , Orzeczenie , Odpis , Prawomocny Wyrok , Prawomocność , Sąd , Opłata Za Odpis , Prawo Jazdy , Zakaz Prowadzenia Pojazdów , Nietrzeźwość , Podwójny Gaz , Alkohol , Pijany Kierowca , Bik , Biuro Informacji Kredytowej , Jak Wykreślić Się Z Bik , Kredyt , Dłużnik , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Bez Dokumentu , Mandat , Mobywatel , Mprawo Jazdy , Listy Polecone , Doręczenia , Odbieranie Korespondencji , Listonosz , List , Przesyłka , Awizo , Kredyt Frankowy , Franki , Frankowicze , Wyrok Tsue , Odfrankowanie , Chf , Unieważnienie Umowy Kredytowej , Hałas Lotniczy , Lotnisko , Lotnisko Wojskowe W Łasku , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Odszkodowania , Strefa A , Strefa B , Podstrefa A , Podstrefa B , Łask , Buczek , Alimenty , Rodzic , Covid 19 , Pandemia , Obniżenie Alimentów , Obowiązek Alimentacyjny , Komornik , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem , Władza Rodzicielska , Postępowanie , Jawne , Niejawne , Przy Drzwiach Zamkniętych , Posiedzenie , Sprawa , Rozprawa , Zakaz Prowadzenia Działalności Gospodarczej , Kwarantanna , Covid , Rozporządzenie , Legalność , Kary Administracyjne , Mandaty , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Tarcza , Poradnik , Oc , Pojazd , Ubezpieczenie , Kara , Pieniądze , Samochód , Zgłoszenie , Ubezpieczyciel , Termin , Rozwiązanie Umowy , Rodzaj Pracy , Miejsce Pracy , Pracownik , Pracodawca , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż , Banknoty , Fałszerstwo , Oryginalność , Oznaczenie , Zabezpieczenia , Zdolność , Czynności Prawne , Małoletni , Ubezwłasnowolnienie , Nieważność , Nietrafiony Prezent , Odstąpienie Od Umowy , Zakupy Online , Internet , Pokazy Sprzedażowe
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...